NAME HERE
15 lei

REDUCERE :
Valoare totală :

TERMENI ȘI CONDIȚII


Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.edituraedu.ro implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și condițiilor.
www.edituraedu.ro este administrat de SC EDU SOFT MARKETING SRL cu sediul în Jud. Mureș, Târgu Mureș, Str. Avram Iancu, Nr. 46, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J26/1576/2007, CUI RO22354360. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și condiții, precum și orice modificări site-ului www.edituraedu.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligațiile dumneavoastră de înregistrare:
Pentru a putea cumpăra de pe www.edituraedu.ro, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe site-ul nostru. În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră. În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Preț și modalități de plată:
Prețurile prezentate includ TVA (5%).
Prețul de achiziție prezentat pe factură va fi același cu cel prezentat pe site la momentul achiziției, preț la care se adaugă și costurile de livrare. Plata produselor se efectuează în numerar/cash, la livrarea produsului sau prin credit/ debit card la plasarea comenzii online.

Informații privitoare la livrare:
Termenul de livrare este de maxim 7 zile lucrătoare, socotit de la data preluării comenzii dumneavoastră. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voința noastră. Taxele de livrare sunt calculate cu taxa pe valoare adăugată (TVA) inclusă și sunt următoarele:
1) 17 lei prin Poșta Română pentru o comandă cu valoare mai mică de 75 de lei;
2) 17 lei prin curier rapid (Cargus sau Fan Curier) pentru o comandă cu valoare mai mică de 75 de lei;
3) gratuit prin Poșta Română sau curier rapid pentru o comandă cu valoare de 75 de lei sau mai mare.
Livrarea se face de către serviciul de curierat, la domiciliul clientului, în termen de 3 zile de la expedierea comenzii și poate ajunge la destinație după maxim 7 zile. În cazul în care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: ora de livrare, adresa sau puncte de reper, vă rugăm să introduceți în căsuța de observații aceste lucruri înainte de finalizarea comenzii. În ziua în care coletul cu comanda dumneavoastră va fi expediat, veți fi înștiințat prin e-mail sau telefonic de către noi. Coletul poate fi preluat de orice membru al familiei.
Produsele se livrează în limita stocului disponibil. În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele comandate nu se mai află în stoc, veți fi înștiințat în acest sens. În unele cazuri, produsul comandat poate fi înlocuit cu unul asemănător dacă dumneavoastră doriți și sunteți de acord cu acest lucru.
Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi, revine societății de curierat sau transportatorului conform legislației în vigoare. Produsele vor fi înlocuite de către noi dacă se va face dovada culpei curierului și vom fi înștiințați în termen de 12 ore de la primirea coletului.

Drepturile de autor (Copyright)
Întregul conținut al site-ului www.edituraedu.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea SC EDU SOFT MARKETING SRL sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.edituraedu.ro sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală, puteți folosi adresa de mail office@edituraedu.ro.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Partea 1 – Terminologie „Date cu caracter personal”: desemnează orice informații (orice suită de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoana interesată”). Este considerată a fi o „persoană fizică identificabilă” o persoană fizică ce poate fi identificată, în mod direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, precum un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la mai multe elemente specifice proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
„Prelucrarea datelor cu caracter personal”: desemnează orice operațiune sau orice ansamblu de operațiuni efectuate sau nu de către editură cu ajutorul unor procedee automatizate și aplicate datelor sau ansamblurilor de date cu caracter personal, precum culegerea, înregistrarea, organizarea, structurarea, păstrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice altă formă de punere la dispoziție, apropierea sau interconectarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea acestora;
„Privacy Shield”: desemnează principiile stabilite prin Decizia Comisiei Europene din 12 iulie 2016, care permit încadrarea schimburilor de Date cu caracter personal între o țară membră a Uniunii Europene și o întreprindere cu sediul în Statele Unite;
„Violarea datelor cu caracter personal”: desemnează o violare a securității care atrage după sine, în mod accidental sau ilicit, distrugerea, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, păstrate sau prelucrate în alt mod, sau accesul neautorizat la respectivele date.
„Ora/zi”: desemnează ora/ziua lucrătoare.
Partea 2 – Durata și locația prelucrării
Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt următoarele: a) Date personale: nume și prenume, adresa, telefon. b) Date cu caracter special: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate.
Durata prelucrării. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe întreaga perioadă de timp cât Contractul încheiat între părți va fi în vigoare, cu îndeplinirea prevederilor aferente. Datele cu caracter personal trebuie păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică, ori în scopuri statistice, în conformitate cu Art.89/Alin.(1) din Regulament, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în respectivul Regulament, în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate ("limitări legate de stocare").
SC EDU SOFT Marketing SRL procesează datele cu caracter personal menționate în următoarea locație fizică: sediul central Editura EDU, Tg. Mureș, Strada Avram Iancu, Nr 46. Editura nu își va schimba locația fizică în care procesează date cu caracter personal fără a informa Beneficiarul despre astfel de modificări intenționate, cu cel puțin 3 (trei) luni calendaristice înainte de intrarea în vigoare a acestor modificări, oferind astfel Beneficiarului posibilitatea de a se opune unor astfel de modificări și/sau de a solicita măsuri suplimentare.
Partea 3 - Natura și scopul prelucrării datelor cu caracter personal
SC EDU SOFT Marketing SRL va prelucra datele cu caracter personal, având temei legal, contractual sau pe baza de consimțământ. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este reprezentat de prestarea de către editură a serviciilor aferente obiectului Contractului.
Categoriile de persoane vizate sunt următoarele: destinatarii desemnați de Beneficiar și persoanele din cadrul Beneficiarului care au calitatea de clienți. Beneficiarul este și va rămâne proprietarul datelor cu caracter personal. Editura EDU se obligă față de Beneficiar să se conformeze și să demonstreze conformitatea cu principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, după cum urmează: a) Editura va prelucra datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată; b) Editura va colecta datele personale în scopuri determinate, explicite și legitime, ulterior nefiind permisă prelucrarea într-un mod incompatibil acestor scopuri; c) Editura se va asigura că datele personale sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate; d) Editura va păstra datele într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate; e) Editura garantează că datele personale sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale; f) Editura se obligă să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal, revizuind și actualizând în mod activ respectivele măsuri; g) Măsurile tehnice și organizatorice trebuie să fie menite a asigura că sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării; h) Editura se obligă să păstreze evidențele activităților de prelucrare aflate în responsabilitatea sa, să coopereze cu autoritatea de supraveghere și să pună la dispoziția acesteia, la cerere, aceste evidente, pentru a putea fi utilizate în scopul monitorizării operațiunilor de prelucrare respective; i) În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Editura se obligă sa utilizeze proceduri matematice sau statistice adecvate pentru crearea de profiluri, să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate; j) Editura se asigură ca persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat să respecte confidențialitatea sau au o obligație statutară adecvată de confidențialitate; k) În cazul în care operațiunile de prelucrare sunt susceptibile să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, SC Edu Soft Marketing SRL va fi responsabilă pentru efectuarea unei evaluări a impactului asupra protecției datelor.
Partea 4 - Drepturile și obligațiile Beneficiarului
Drepturile și obligațiile Beneficiarului sunt următoarele: a) Dintre cele două Părți, Beneficiarul este unicul proprietar al Datelor cu caracter personal furnizate de Beneficiar Operatorului sau colectate de către Operator în numele Beneficiarului, iar Beneficiarul are dreptul de a stabili modul de Prelucrare a Datelor cu caracter personal de către Prestator. b) Prelucrarea Datelor cu caracter personal va fi efectuată cu respectarea termenilor și condițiilor menționate în instrucțiunile Beneficiarului (astfel cum acestea pot fi modificate periodic), care vor include cel puțin următoarele informații: obiectul prelucrării, durata prelucrării, natura și scopul prelucrării, tipul de date cu caracter personal, categoriile de persoane vizate, obligațiile și drepturile Beneficiarului. În lipsa acestor instrucțiuni, SC Edu Soft Marketing SRL va efectua prelucrarea datelor persoale conform standardelor și politicilor sale interne, aplicabile pentru clienții săi. c) Beneficiarul are obligația să se asigure că există un temei legal pentru procesarea datelor cu caracter personal; d) Beneficiarul are obligația să informeze SC Edu Soft Marketing SRL cu privire la orice date cu caracter personal eronate, rectificate, actualizate sau șterse cu privire la procesarea lor de către SC Edu Soft Marketing SRL la adresa office@edituraedu.ro; e) Beneficiarul are obligația să asigure toate instrucțiunile documentate cu privire la procesarea datelor cu caracter personal ale Operatorului; f) Beneficiarul va avea dreptul de a inspecta, în baza unei notificări rezonabile și în timpul programului normal de lucru, procesele și practicile de lucru ale SC Edu Soft Marketing SRL care implică Prelucrarea Datelor cu caracter personal pentru asigurarea bunurilor furnizate pentru și în numele Beneficiarului.
Partea 5 - Raportarea încălcării securității datelor cu caracter personal
SC Edu Soft Marketing SRL se obligă să notifice Beneficiarului orice violare a datelor cu caracter personal, în termen de 24 (douăzecișipatru) de ore de la data la care a luat la cunoștință de existența acesteia și să transmită Beneficiarului un formular pentru raportarea încălcării, furnizând acestuia cât mai multe informații despre încălcarea securității datelor cu caracter personal. SC Edu Soft Marketing SRL garantează că va informa Beneficiarul despre orice evoluții noi legate de incident și despre măsurile pe care le ia în legătură cu acesta, consultând Beneficiarul, pentru a limita consecințele incidentului și pentru a preveni reapariția acestuia. În ceea ce privește fiecare încălcare, SC Edu Soft Marketing SRL va ajuta Beneficiarul în orice mod, care va include furnizarea de informații suficiente, precum și sprijin în investigațiile efectuate de către autoritatea de reglementare, cu scopul de a remedia și de a investiga încălcarea, de a preveni viitoare incidente, de a limita impactul incidentului asupra părților implicate și/sau limita prejudiciul produs Beneficiarului, ca o consecință a încălcării securității. Fără a aduce atingere celor de mai sus, SC Edu Soft Marketing SRL este obligat să mențină o listă a fiecărei încălcări a datelor cu caracter personal. Lista va fi trimisă către Beneficiar la prima solicitare a acestuia, în termen de 24 (douăzecișipatru) de ore, în măsura în care se refera la datele cu caracter personal prelucrate de către SC Edu Soft Marketing SRL în numele Beneficiarului. În acest sens, SC Edu Soft Marketing SRL se obligă ca listele trimise Beneficiarului sunt complete și corecte.
Partea 6 – Răspunderea juridică Pentru orice violare a datelor cu caracter personal și implicit a drepturilor persoanelor vizate care au avut ca urmare producerea unui prejudiciu acestora, cauzate de insuficiența măsurilor tehnice de protecție adoptate, SC Edu Soft Marketing SRL se va obliga la plata integrală a despăgubirilor pentru prejudiciul direct suferit și dovedit.
Clauzele standard ce urmează a fi emise în aplicarea Regulamentului de către Comisia Europeana și, după caz, de autoritatea de supraveghere competentă, devin parte integrantă a prezentei Anexe, fiecare Parte având obligația de a lua la cunoștință aceste prevederi, inclusiv cu referire la modificările ulterioare. Părțile agreează ca autoritatea de supraveghere convenită este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Raportarea oricărui incident de încălcare a securității datelor cu caracter personal se realizeazaă pe adresa de email office@edituraedu.ro sau pe adresa sediului social a Editurii Edu.

Responsabilități privind produsele
SC EDU SOFT MARKETING SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispozițiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitați secțiunea “Politica de retur“.

Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicație la distanță
Art. 1. - Următoarele tehnici de comunicație la distanță necesită acordul prealabil al consumatorului:
a) sistem automatizat de apel fără intervenție umană (automat de apel);
b) telecopiator (fax)
c) adresa de poștă electronică (e-mail)
Art. 2. - Utilizarea altor tehnici de comunicație individuală la distanță în afara celor prevaăzute la art. 1 nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.
Lista cuprinzând tehnicile de comunicație la distanță
a) imprimat neadresat;
b) imprimat adresat;
c) scrisoare tipizată;
d) publicitate tiparită cu bon de comandă;
e) catalog;
f) telefon cu intervenție umană;
g) telefon fără intervenție umană (automat de apel, audiotext);
h) radio;
i) videofon (telefon cu imagine);
j) videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatură sau ecran tactil);
k) poșta electronică (e-mail);
l) telecopiator (fax);
m) televiziune (teleshopping).

Litigii
Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și SC EDU SOFT MARKETING SRL. În cazul unor eventuale conflicte între SC EDU SOFT MARKETING SRL și clienții sîi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.
Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competenta în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.
Fiind de acord cu acești Termeni și condiții, clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual www.edituraedu.ro.